Tất cả
kiem 70 sv5 sói tl4444 48m yên
Server: Sv5 - Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
1,530,000đ
kuani 70 sv2 vk mcs 8stn sói tl6543...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
2,080,000đ
Quạt 91 vk+8, 101tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ: 91
200,000đ
tieu 99 sv4 học 8tn sói tl32 còn 15...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
400,000đ
1 món 13 full 12
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ: 70
450,000đ
Kunai
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
1,700,000đ
Tiêu 93 vk+8, 145tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 93
200,000đ
Tieu
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,200,000đ
Cung 91 vk+8, 113tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ: 91
200,000đ
giày+găng tl1,bùa tl2
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ: 60
280,000đ
Tiêu 92 vk+8, 96tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 92
200,000đ
tieu 130 sv5 5m14 11 sách sói tl444...
Server: Sv5 - Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,250,000đ
dao 59 sv2 vk mcs sói tl6666 rương...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ:
3,100,000đ
kunai 50 sv2 vk14 mcs sói tl2665 11...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
1,650,000đ
Tiêu 93 vk+10, 107tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 93
200,000đ
kunai 80 sv2 sx tl532 4m yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
250,000đ
Cung 93 vk+8, 126tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ: 93
200,000đ
tieu 59 sv3 vk mcs sói tl542 11 sác...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
580,000đ
sét 9x,vk tinh luyện 6,găng tinh lu...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ: 110
830,000đ
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ: 51
70,000đ