Tất cả
Kunai
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
480,000đ
Tiêu98 vk13 full1314 sói5s xịn
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,400,000đ
kiem 70 sv5 sói tl4444 48m yên
Server: Sv5 - Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
1,530,000đ
kuani 70 sv2 vk mcs 8stn sói tl6543...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
2,080,000đ
tieu 103 sv4 học 8stn sx tl5443 còn...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,590,000đ
Quạt 61 mắt 3, vk+14 tl5, full+14,...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ: 61
1,400,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ: 72
120,000đ
Kiem còn 1k9 lượng 90 vé
Server: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ: 99
1,800,000đ
sét 9x ,vk+găng tl9 quần+giày+bùa+n...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ: 130
3,600,000đ
Tieu
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,400,000đ
Tieu
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,200,000đ
vk + găng tl6 , 8 món 12
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ: 70
370,000đ
Tieu
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
3,000,000đ
tieu 130 sv5 5m14 11 sách sói tl444...
Server: Sv5 - Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,250,000đ
mắt 2,9 món mcs, vk tl9,găng+yoyo+n...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 79
2,150,000đ
Kunai có nón 79 vk12
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
550,000đ
dao 59 sv2 vk mcs sói tl6666 rương...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ:
1,900,000đ
kunai 50 sv2 vk14 mcs sói tl2665 11...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
1,650,000đ
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 69
650,000đ
Kunai
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
420,000đ