Tất cả
kunai 50 sv4 40m yên
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
230,000đ
Cung 90 vk+8, 135tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ: 90
200,000đ
kiem 70 sv5 sói tl4444 48m yên
Server: Sv5 - Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
1,530,000đ
kuani 70 sv2 vk mcs 8stn sói tl6543...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
2,080,000đ
tieu 103 sv4 học 8stn sx tl5443 còn...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,400,000đ
Quạt 91 vk+8, 101tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ: 91
200,000đ
tieu 99 sv4 học 8tn sói tl32 còn 15...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
500,000đ
Quạt 61 mắt 3, vk+14 tl5, full+14,...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ: 61
1,400,000đ
Quạt 91 vk+10, 128tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ: 91
200,000đ
tieu 70 sv1 8stn sói tl654 19m yên
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
580,000đ
Kunai
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
1,700,000đ
mắt 3,yoyo tl6 536m yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ: 79
400,000đ
Kiem còn 1k9 lượng 90 vé
Server: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ: 99
1,800,000đ
cung 50 sv1 học 11 sách sói tl6666...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ:
1,750,000đ
sét 9x ,vk+găng tl9 quần+giày+bùa+n...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ: 130
3,600,000đ
Tiêu 93 vk+8, 145tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 93
200,000đ
Quạt 90 vk+10 full+8
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ: 90
200,000đ
Tieu
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,400,000đ
Tieu
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,200,000đ
Cung 91 vk+8, 113tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ: 91
200,000đ