Tất cả
Quạt 76, ful 7, còn 47m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
tieu 123 sv3 vk+giày+bùa tl6 gt tl7...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,380,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
tiêu 70 vk9 đồ full9 10 2m12 có siê...
Server: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT:
700,000đ
Kiem
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
850,000đ
đao 103 sv4 yoi tl5 vk14 học 8stn s...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
870,000đ
Server: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
Vũ khí +14 đồ f12 , 8mtl 76466611 ,...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,200,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 39m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Cung 69 ,vk+8 ,full 8. Sói full tb
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
140,000đ
Server: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 44m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
cung 113 sv2 vk14 mcs tl6 gt tl6 yo...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
1,100,000đ
kiem 50 sv2 sói lv100 tl 0210 học 8...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
kiem 69 sv tone vk mcs học 5stn sx...
Server: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 42m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
tieu 130 sv4 sx lv100 5sao tl5766 m...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,500,000đ
quạt 98 vk12 full 13 14 găng tinh l...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
700,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ