Tất cả
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 64
250,000đ
Cung ttgt lv12
Server: Sv6 - Tone
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ:
660,000đ
vk mcs tl6 , găng+ngọc tl4,4 món 14...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ: 90
830,000đ
Quat
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
2,600,000đ
1 món 10, 2 món 9 cả vk,7 món 8
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 47
120,000đ
cung 115 sv3 sx lv100 5sao tl3645 m...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ:
1,170,000đ
Kunai
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
700,000đ
dao 99 sv4 vk mcs học 8stn sx tl633...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ:
2,500,000đ
Cung
Server: Sv6 - Tone
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ: 70
350,000đ
giày 12,vk10 full8
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 59
250,000đ
Dao
Server: Sv6 - Tone
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ:
2,000,000đ
tieu 69 sv1 vk14 mcs học 8stn 2skn...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,400,000đ
Kunai
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
700,000đ
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
280,000đ
Tieu
Server: Sv5 - Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
600,000đ
Dao
Server: Sv5 - Katana
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ:
3,500,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ: 70
300,000đ
kunai 42 sv1 vk mcs còn 280m yên 20...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
3,550,000đ
Tieu
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 60
3,000,000đ
Tieu
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 86
450,000đ